www.besimdemaku.page.tl

FEJA ISLAME ESHTE JET

RIJADU SALIHINE

TEMA:bamirsia 13 hadithe te gjetur


 51
. “Mendjemprehtë është ai që e kontrollon vetveten dhe punon për jetën pas vdekjes, kurse kokëtul është ai që ndjek dëshirat e epshit të vet dhe (pa kurrfarë merite) shpreson se All-llahu do t'ia falë.”
› 87. “Assesi në asnjë mënyrë mos e nënçmo asnjë vepër të mirë, po qoftë edhe ta takosh vëllain tënd me buzëqeshje.”
› 146. “Musliman (i mirëfilltë) është ai nga gjuha dhe dora e të cilit janë të qetë muslimanët. Kurse muhaxhir (i mirëfilltë) është ai që i braktisë plotësisht ndalimet e All-llahut.”
› 170. “Kur i vinte Lajmëtarit a.s. ndonjë njeri për ndonjë nevojë (kërkesë), kthehej kah të pranishmit dhe u thoshte: “Ndërhyni (ndërrmirrni diçka) do të shpërbleheni! All-llahu përcakton nëpërmjet gjuhës së Lajmëtarit të vet ç'të dojë.”
› 203. “Kush i beson All-llahut dhe Ditës së mbramë, mos ta shqetësojë fqinjin e vet, kush i beson All-llahut dhe Ditës së mbramë le ta nderojë mikun (musafirin) e vet dhe kush i beson All-llahut dhe Ditës së mbramë, le të flasë mirë ose le të heshtë.”
› 206. “Fëmija prindin e vet nuk mund ta shpërblejë përveç nëse e gjen në pronësi të dikujt dhe e blen prej tij pastaj e liron (nga robëria).”
› 214. “O i Dërguari i All-llahut, më trego për një punë që do të më shpie në Xhennet dhe do të më largojë nga Xhehennemi?” Lajmëtari a.s. tha: “Ta adhurosh All-llahun dhe të mos i shoqërosh asgjë, ta falësh namazin, ta ndash zekatin dhe t'i mbash lidhjet farefisnore.”
› 317. “Bamirësi është sjellja dhe karakteri i mirë, kurse mëkat është ajo që të ngacmonte në vetvete, e urreje që ta hetojnë njerëzit.”
› 545. Lajmëtari e kishte traditë të rrijë mbrapa gjatë udhëtimit. Ashtu u ndihmonte të dobtëve, i shoqëronte dhe lutej për ta. “Ne ngritnim tekbire, kur ngriheshim në kodrina, ndërsa falënderonim All-llahun kur zbritnim në rrafshina.”
› 750. Lajmëtari a.s. i ka thënë Aliut r.a.: “Pasha All-llahun, që All-llahu nëpërmjet teje ta udhëzojë një njeri është më mirë për ty se sa një kope të deveve më të mira.”
› 753. “Kush thërret në rrugë të vërtetë do të shpërblehet aq sa edhe të gjithë ata që e kanë ndjekur, e që në këtë nuk do t'i mungonjë asnjë pjesë e shpërblimit të tyre.”
› 754. “Kur vdes njeriu, shpërblimet i pushojnë t'i arrijnë, përveç në tri raste: sadakasë së përhershme, diturisë prej të cilës ka dobi njerëzia dhe fëmijës së mirë i cili lutet për të.”
› 907. “Një grua do të dënohet për shkak të maces. E ka mbyllur në shtëpi derisa ka ngordhur, e për këtë do të hyjë në zjarr. As s'e ka ushqyer, as nuk i ka dhënë ujë kur e ka mbyllur, as nuk e ka lëshuar që vetë të ushqehet me zvarritësit dhe insektet e tokës.”--------------------------------------------------------------------------------------

tema:Agjerim 16 hadithe--

› 642
. “Kush falet natën e Kadrit, duke qenë i bindur në besimin islam dhe ka qëllim të sinqertë, do t'i falen gabimet e tij të mëparshme.”
› 662. “Agjëroni me të pamurit e hënës dhe bëni bajram me të pamurit e hënës. E nëse është vranësirë, atëherë plotësoni tridhjetë ditë të Shabanit!”
› 667. “Çohuni në syfyr sepse vërtet në syfyr ka begati.”
› 671. “Kur ndonjëri prej jush harron dhe han ose pin, mos ta ndërprejë por ta vazhdojë agjërimin, sepse atë All-llahu e ushqeu dhe i dha të pijë.”
› 673. “Të Dërguarin e All-llahut e zinte agimi, e ai ishte xhunub, pastaj lahej dhe agjëronte.”
› 674. “E zinte agimi të Dërguarin e All-llahut xhunub, pa parë ëndërr, pastaj agjëronte.”
› 678. “E pyetën as-habët të Dërguarin e All-llahut për agjërimin ditën e Arefatit, e ai tha: “Agjërimi i Arefes i shlyen mëkatet e vitit të kaluar dhe të vitit që ka ngelur.”
› 679. Lajmëtari a.s. ka agjëruar ditën e Ashurasë dhe ka urdhëruar agjërimin e kësaj dite.
› 680. “Agjërimi i ditës së Ashurasë i shlyen mëkatet e vitit të kaluar.”
› 681. “Nëse mbetem gjallë deri në vitin e ardhshëm, me siguri do ta agjëroj ditën e nëntë të muajit Muharrem.”
› 682. “Kush e agjëron Ramazanin, e pastaj e përcjell edhe me gjashtë ditë të muajit Shevval, do të jetë sikur të kishte agjëruar tërë jetën.”
› 686. “I dashuri im a.s. më ka porositur për tri gjëra, të cilat nuk do t'i lë asnjëherë derisa të jem gjallë: Agjërimin e tri ditëve për çdo muaj, faljen e namazit të paradrekës (Salatu-d-Duha), dhe të mos shkoj të fle pa e falur namazin e vitrit.”
› 687. “Kur të agjërosh tri ditë për çdo muaj, atëherë agjëro të trembëdhjetën, të katërmbëdhjetën dhe të pesëmbëdhjetën ditë.”
› 688. “I Dërguari i All-llahut agjëronte e nuk hante gjatë ditëve të bardha, kur qëndronte në shtëpi, e as gjatë udhëtimit.”
› 969. “Askush nga ju mos ta agjërojë ditën e xhumasë pos nëse ia shton një ditë para ose një ditë prapa.”
› 970. “E kam pyetur Xhabirin r.a.: “A e ka ndaluar Lajmëtari a.s. agjërimin ditën e xhuma?” (Xhabiri ka thënë:) “Po!”-------------------------------------------------------------------------------------------


TEMA-drejtesia: 2 hadithe

› 181. “O All-llahu im, po e legalizoj të drejtën e dy të dobëtve: të bonjakut dhe të femrës.”
› 358. “Njerëzit e drejtë te All-llahu do të jenë në minbera prej nurit (dritës): ata që ushtronin drejtësi në pushtetin e tyre, familjet e tyre dhe në detyrën që e morën në përgjegjësi.”----------------------------------------------------------------------------------------

TEMA-Besimi: 2 hadithe

› 5. “Vërtet All-llahu nuk shikon në trupat tuaj as në fizionomitë tuaja, por shikon në zemrat tuaja.”
› 962. “Mos thuani: Ç'paska dasht All-llahu dhe ç'paska dasht filani, por thuani: “Ç'paska dasht All-llahu atë e paska dasht filani'.-----------------------------------------------------------------------------------------


TEMA-Bamiresia:13 hadithe

› 51. “Mendjemprehtë është ai që e kontrollon vetveten dhe punon për jetën pas vdekjes, kurse kokëtul është ai që ndjek dëshirat e epshit të vet dhe (pa kurrfarë merite) shpreson se All-llahu do t'ia falë.”
› 87. “Assesi në asnjë mënyrë mos e nënçmo asnjë vepër të mirë, po qoftë edhe ta takosh vëllain tënd me buzëqeshje.”
› 146. “Musliman (i mirëfilltë) është ai nga gjuha dhe dora e të cilit janë të qetë muslimanët. Kurse muhaxhir (i mirëfilltë) është ai që i braktisë plotësisht ndalimet e All-llahut.”
› 170. “Kur i vinte Lajmëtarit a.s. ndonjë njeri për ndonjë nevojë (kërkesë), kthehej kah të pranishmit dhe u thoshte: “Ndërhyni (ndërrmirrni diçka) do të shpërbleheni! All-llahu përcakton nëpërmjet gjuhës së Lajmëtarit të vet ç'të dojë.”
› 203. “Kush i beson All-llahut dhe Ditës së mbramë, mos ta shqetësojë fqinjin e vet, kush i beson All-llahut dhe Ditës së mbramë le ta nderojë mikun (musafirin) e vet dhe kush i beson All-llahut dhe Ditës së mbramë, le të flasë mirë ose le të heshtë.”
› 206. “Fëmija prindin e vet nuk mund ta shpërblejë përveç nëse e gjen në pronësi të dikujt dhe e blen prej tij pastaj e liron (nga robëria).”
› 214. “O i Dërguari i All-llahut, më trego për një punë që do të më shpie në Xhennet dhe do të më largojë nga Xhehennemi?” Lajmëtari a.s. tha: “Ta adhurosh All-llahun dhe të mos i shoqërosh asgjë, ta falësh namazin, ta ndash zekatin dhe t'i mbash lidhjet farefisnore.”
› 317. “Bamirësi është sjellja dhe karakteri i mirë, kurse mëkat është ajo që të ngacmonte në vetvete, e urreje që ta hetojnë njerëzit.”
› 545. Lajmëtari e kishte traditë të rrijë mbrapa gjatë udhëtimit. Ashtu u ndihmonte të dobtëve, i shoqëronte dhe lutej për ta. “Ne ngritnim tekbire, kur ngriheshim në kodrina, ndërsa falënderonim All-llahun kur zbritnim në rrafshina.”
› 750. Lajmëtari a.s. i ka thënë Aliut r.a.: “Pasha All-llahun, që All-llahu nëpërmjet teje ta udhëzojë një njeri është më mirë për ty se sa një kope të deveve më të mira.”
› 753. “Kush thërret në rrugë të vërtetë do të shpërblehet aq sa edhe të gjithë ata që e kanë ndjekur, e që në këtë nuk do t'i mungonjë asnjë pjesë e shpërblimit të tyre.”
› 754. “Kur vdes njeriu, shpërblimet i pushojnë t'i arrijnë, përveç në tri raste: sadakasë së përhershme, diturisë prej të cilës ka dobi njerëzia dhe fëmijës së mirë i cili lutet për të.”
› 907. “Një grua do të dënohet për shkak të maces. E ka mbyllur në shtëpi derisa ka ngordhur, e për këtë do të hyjë në zjarr. As s'e ka ushqyer, as nuk i ka dhënë ujë kur e ka mbyllur, as nuk e ka lëshuar që vetë të ushqehet me zvarritësit dhe insektet e tokës.”


!!NJOFTIM!!   JEMI DUKE PUNUAR NE WEB DO TE SHTOJM ME SHUM MATERIALE QE JAN NE INTERESIN TUAJ SELAM ALEJKUM   qendroni me ne

This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free