www.besimdemaku.page.tl

FEJA ISLAME ESHTE JET

si falet namazi

 


Lista e lutjeve me përkthimet:

Shkurtesa Arabisht Përkthimi
Tekbir All-llahu Ekber All-llahu është më i Madhi
Subhaneke Subhaneke All-llahumme
we bi hamdike
we tebarekesmuke
we te’ala xhedduke
we la ilahe gajruke
Dëlirësia të takon Ty, Zoti im,
dhe falënderimi,
emri Yt është i bekuar,
e lartësuar është Madhështia Yte,
s'ka hyjni pos Teje
E'udhu bil-lahi E'udhu bil-lahi
minesh-shejtanir-raxhim
Mbështetem në All-llahun
nga djalli i mallkuar
Fatiha 1. Bismil-lahir-rahmanir-rahim
2. El hamdulil-lahi rabbil 'alemin
3. Er-rahmanir-rahim
4. Maliki jewmid-din
5. Ijjake na'budu we ijjake nesta'in
6. Ihdinas-siratal mustekim
7. Siratal-ledhine en 'amte 'alejhim,
gajril magdubi 'alejhim we led-dal-lin
(AMIN)
1. Me emrin e All-llahut, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit
2. Falënderimi i takon All-llahut, Zotit të botërave
3. Mëshiruesit, Mëshirëbërësit
4. Sunduesit të ditës së Gjykimit
5. Vetëm Ty të adhurojmë dhe vetëm prej Teje ndihmë kërkojmë
6. Udhëzona në rrugën e drejtë,
7. në rrugën e atyre ndaj të cilëve ke bekimin,
jo në të atyre që je i hidhëruar, dhe që kanë humbur! (Amin)
Kewther Bismil-lahir-rahmanir-rahim
1. Inna a’tajna kel kewther
2. Fe sal-li li rabbike wen har
3. Inne shanieke huwel ebter
Me emrin e All-llahut, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit
1. Vërtet Ne të dhamë ty të Mirën (e pashtershme)
2. Pra falu për Zotin tënd dhe sakrifiko
3. Vërtet urrejtësi yt është farësosur.
Ihlas Bismil-lahir-rahmanir-rahim
1. Kul hu wall-llahu ehad
2. All-llahus-samed
3. Lem jelid we lem juled
4. We lem jekun l-lehu kufuwen ehad
Me emrin e All-llahut, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit
1. Thuaj: Ai, All-llahu është Një
2. All-llahu është Strehuesi
3. S'ka lindur kë, as nuk është i lindur
4. Dhe Atij askush nuk i përngjan
  Subhane Rabbi el 'Adhim I Dëlirë është Zoti im Madhështor
  Semi' All-llahu limen hamideh All-llahu dëgjon atë që e falënderon
  Rabbena lekel hamd Zoti ynë, Ty të takon falënderimi
  Subhane rabbi el a'la I Dëlirë është Zoti im i Lartë
  Rabbi gfirlij, gfirlij Zoti im, falmë, falmë
Tehijatu Et-tehijjatu lil-lahi
wes-salawatu wet-tajjibatu
Es-selamu 'alejke ejjuhen-nebijju
We rahmetull-llahi we berekatuhu
Es-selamu 'alejna
we 'ala 'ibadil-lahis-salihin
Esh hedu en la ilahe il-lall-llah
We esh-hedu enne muhammeden
'abduhu we resuluhu
Përshëndetjet i takojnë All-llahut,
si dhe lutjet dhe fjalët e mira
Paqja qoftë mbi ty, o Lajmëtar,
si dhe mëshira e All-llahut dhe begatitë e Tij
Paqja qoftë mbi ne
dhe mbi të gjithë robërit e mirë të All-llahut
Dëshmoj se s'ka hyjni tjetër pos All-llahut
dhe se Muhammedi është
robi dhe i dërguari i Tij
Salavat All-llahumme sal-li 'ala Muhammedin
We 'ala ali Muhammed
Kema sal-lejte 'ala Ibrahime
we 'ala ali Ibrahim
Inneke hamidun mexhid
O All-llahu im, bekoje Muhammedin
dhe familjen e tij,
siç e bekove Ibrahimin
dhe familjen e tij,
Ti je i Falënderuar dhe i Lartësuar
Salavat All-llahumme barik 'ala Muhammedin
We 'ala ali Muhammed
Kema barekte 'ala Ibrahime
we 'ala ali Ibrahim
Inneke hamidun mexhid
O All-llahu im, begatoje Muhammedin
dhe familjen e tij,
siç e begatove Ibrahimin
dhe familjen e tij,
Ti je i Falënderuar dhe i Lartësuar
Duaja e namazit All-llahumme rabbena
atina fid-dunja haseneten
we fil-ahireti haseneten
we kina ‘adhaben-nar
Rabbena gfirli
we li walidejje we lil-mu'minine
jewme jekumul hisab
O All-llahu im, Zoti ynë,
na jep të mira në këtë botë
dhe në botën tjetër,
dhe na ruaj nga dënimi me zjarr
Zoti ynë, më fal mua,
prindërit e mi dhe besimtarët
ditën kur do ta japim llogarinë
Selam Es-selamu 'alejkum we rahmetull-llah Paqja dhe mëshira e All-llahut qofshin mbi ju

KOHËRAT E FALJES

1. Sabahu (Fexhr) falet në agim, prej kur fillon dallimi mes errësirës së natës dhe dritës së zbehtë të mëngjesit, dhe vazhdon deri para lindjes së diellit.
2. Dreka (Dhuhr) falet pasi që dielli lëviz prej zenitit, deri në atë pozitë kur hija e objektit fiton gjatësinë e objektit.
3. Ikindia (’Asr) falet pas mbarimit të drekës dhe vazhdon deri para perëndimit të diellit.
4. Akshami (Magrib) fillon pas perëndimit të diellit deri në errësimin e horizontit.
5. Jacia (’Isha) falet pasi që horizonti errësohet plotësisht, deri para agimit.This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free